“Nếu tôi ra, thì tôi sẽ đến; nếu tôi đến được, thì tôi sẽ vào; nếu tôi vào thì tôi sẽ thành công¨”.

 

Tin tức

 

Fidel Castro Ruz

 

Các dịch vụ

 

Thứ sáu, 25 tháng 11

Sự qua đời của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz

Thứ ba, 29 tháng 11

Vĩnh biệt Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz tại Quảng trường Cách mạng

Thứ ba, 29 tháng 11

Sự tham gia của Nhóm Biên phiên dịch tại các lễ Vĩnh biệt Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz
 
Nhóm Biên phiên dịch vĩnh biệt Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz

 

 


Dịch các tài liệu tư pháp.

Dịch các tài liệu khoa học kỹ thuật

Dịch tại các Hội nghị

Thiết bị kỹ thuật